2021 Call Digitale Infrastructuur

2021 Call Digitale Infrastructuur

Vanuit het SSH-veld bestaat een sterke wens om een deel van de middelen voor het sectorplan SSH van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gericht in te zetten voor een domeinbreed plan rond digitale SSH. Daarvoor heeft het SSH-beraad – een vertegenwoordiging van het SSH-veld – initiatief genomen tot oprichting van het Platform Digitale Infrastructuur SSH (PDI-SSH). Het platform is verantwoordelijk voor het toekennen van middelen aan digitale infrastructurele voorzieningen binnen het SSH-domein, voor coördinatie van digitale infrastructuren in het SSH-domein en voor strategie binnen dat domein.

PDI-SSH zet de tweede call uit als onderdeel van het Sectorplan SSH.

Doel van de call

Een deel van de middelen van het ministerie van OCW voor het sectorplan SSH wordt gericht ingezet voor een domeinbrede digitale infrastructuur. Het hoofddoel van het domeinbrede plan rond digitale SSH is het versterken van het onderzoek en de infrastructuur binnen het gehele SSH-domein op het gebied van digitalisering.

Hiertoe zijn de volgende doelstellingen opgesteld:

  • Vergroten en versterken van interdisciplinair SSH-onderzoek naar digitalisering en de relevante maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen op dit gebied.
  • Versterken van digitale infrastructurele voorzieningen binnen de SSH, inclusief de regie hierop.
  • Vergroten van interdisciplinaire samenwerking tussen de sociale wetenschappen en geesteswetenschappen op het gebied van digitaliseringsonderzoek- en infrastructuur.
  • Waarborgen van continuïteit van lopende initiatieven binnen de SSH op het gebied van digitaliseringsonderzoek- en infrastructuur.
  • Vergroten van het strategisch vermogen en de organisatiegraad van de SSH op het gebied van digitalisering.
  • Aantrekken en behouden van onderzoekstalent binnen de SSH met (interdisciplinaire) expertise op het gebied van digitalisering, inclusief het bieden van kansen voor interdisciplinaire onderzoekers.

Bij het toekennen van middelen aan digitale infrastructurele voorzieningen binnen het SSH-domein kan het gaan om zowel de versterking en opschaling van bestaande initiatieven als het opzetten van nieuwe initiatieven. De middelen kunnen gebruikt worden voor de structurele financiering van digitale infrastructurele voorzieningen. Hiermee worden zowel de sociale wetenschappen als de geesteswetenschappen bediend. 

Criteria

De aanvragen worden beoordeld op basis van de volgende criteria:

  • Kwaliteit: initiatieven moeten een digitale infrastructuur bieden om innovatief en interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek op het gebied van SSH te versterken (weging 30%).
  • Nationaal belang: initiatieven moeten toegankelijk en relevant zijn voor meerdere disciplines en universiteiten (weging 30%).
  • Lange termijn: initiatieven dienen voor langere termijn opgezet te worden (weging 30%).
  • Samenwerking SS en H: voorkeur wordt gegeven aan initiatieven waarbij zowel de sociale wetenschappen als geesteswetenschappen betrokken zijn (weging 10%).

Call for proposals

De Call for Proposals is hier te vinden. De sluitingsdatum is 30 juni 2021, 23:59 CE(S)T. 

Relevante documentatie

Aanvragen dienen via het online applicatieformulier te worden ingediend.

Meer informatie

Een overzicht van de initiatieven toegekend in de eerste Call PDI-SSH is hier te vinden.

Contact

Voor vragen over de Call, neem contact op met dr. Kasia Karpinska (het secretariaat van PDI-SSH) via info@pdi-ssh.nl.