Aankondiging call Digitale Infrastructuur

Aankondiging call Digitale Infrastructuur

Vanuit het SSH-veld bestond een sterke wens om een deel van de middelen voor het sectorplan SSH van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gericht in te zetten voor een domeinbreed plan rond digitale SSH. Daarvoor heeft het SSH-Beraad – een vertegenwoordiging van het SSH-veld – initiatief genomen tot oprichting van het Platform Digitale Infrastructuur SSH (PDI-SSH). Het platform is verantwoordelijk voor het toekennen van middelen aan digitale infrastructurele voorzieningen binnen het SSH-domein, voor coördinatie van digitale infrastructuren in het SSH-domein en voor strategie binnen dat domein.

PDI-SSH zal de call uitzetten, als onderdeel van het Sectorplan SSH.

Doel van de call

Een deel van de middelen van het ministerie van OCW voor het sectorplan SSH wordt gericht ingezet voor een domeinbrede digitale infrastructuur. Het hoofddoel van het domeinbrede plan rond digitale SSH is het versterken van het onderzoek en de infrastructuur binnen het gehele SSH-domein op het gebied van digitalisering.

Hiertoe zijn de volgende doelstellingen opgesteld:

 • Vergroten en versterken van interdisciplinair SSH-onderzoek naar digitalisering en de relevante maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen op dit gebied.
 • Versterken van digitale infrastructurele voorzieningen binnen de SSH, inclusief de regie hierop.
 • Vergroten van interdisciplinaire samenwerking tussen de sociale wetenschappen en geesteswetenschappen op het gebied van digitaliseringsonderzoek- en infrastructuur.
 • Waarborgen van continuïteit van lopende initiatieven binnen de SSH op het gebied van digitaliseringsonderzoek- en infrastructuur.
 • Vergroten van het strategisch vermogen en de organisatiegraad van de SSH op het gebied van digitalisering.
 • Aantrekken en behouden van onderzoekstalent binnen de SSH met (interdisciplinaire) expertise op het gebied van digitalisering, inclusief het bieden van kansen voor interdisciplinaire onderzoekers.

Bij het toekennen van middelen aan digitale infrastructurele voorzieningen binnen het SSH-domein kan het gaan om zowel de versterking en opschaling van bestaande initiatieven als het opzetten van nieuwe initiatieven. De middelen kunnen gebruikt worden voor zowel de incidentele als de structurele financiering van digitale infrastructurele voorzieningen. Hiermee worden zowel de sociale wetenschappen als de geesteswetenschappen bediend.

Een uitgebreide toelichting op SSH en digitalisering wordt gegeven in de bijlages (deel A). Zie deel B van de bijlages voor een overzicht van ideeën en wensen van het SSH-veld voor nieuwe digitale infrastructurele voorzieningen.

Voorwaarden voor digitale infrastructurele voorzieningen

Ongeacht of het gaat om de versterking van bestaande initiatieven of het opzetten van nieuwe initiatieven, zal PDI-SSH de volgende voorwaarden in acht nemen bij de beoordeling van aanvragen:

 • Nationaal belang: initiatieven moeten toegankelijk en relevant zijn voor meerdere disciplines en universiteiten.
 • Lange termijn: initiatieven dienen voor langere termijn opgezet te worden. Het
  hoeft echter niet per definitie te gaan om structurele initiatieven.
 • Samenwerking SS en H: voorkeur wordt gegeven aan initiatieven waarbij zowel de sociale wetenschappen als geesteswetenschappen betrokken zijn. 

Volledige call

Het is nog niet bekend wanneer de call for proposals wordt gelanceerd. Stuur een e-mail naar info@pdi-ssh.nl om te worden geïnformeerd bij publicatie van de call.

De eerder aangekondigde indieningstermijn van 31 oktober 2019 is tot nader order uitgesteld.

Voorwaarden

Voorstellen moeten:

 • Het template format volgen;
 • Voor personele kosten VSNU-salarisschalen gebruiken;
 • Duidelijk zijn over de aangevraagde middelen: 100.000 tot 1 miljoen euro;
 • Duidelijk zijn over hoe de infrastructuur (structureel) indaalt bij de instelling;
 • De onderzoeksvraag en een wetenschappelijke onderbouwing bevatten;
 • Een verklaring van de instelling bevatten dat bij onverhoopt vertrek van de hoofdaanvrager, continuering van de infrastructuur en vervanging voor de hoofdonderzoeker wordt geborgd door de betrokken instelling.

Tevens dient de hoofdaanvrager een aanstelling aan een Nederlandse faculteit binnen het SSH-domein te hebben. 

Contact

Neem contact op met het secretariaat van PDI-SSH via info@pdi-ssh.nl.